ΑΣΤΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Αυτοκίνητα παίζουν… κουτουλιές για το ποιο θα περάσει

This post was originally published on this site

Κομνηνέ, συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Πολύ καλά έπραξε ο υφυπουργός καί η Ελληνική Αντιπροσωπεία αποχωρώντας μέ αξιοπρέπειαν από τήν Τουρκικήν εκδήλωσιν. Επιπλέον θά πρέπει οπωσδήποτε νά γνωρίσωμε μέ άμεσην Ρηματικήν Διακοίνωσιν στήν προσωρινήν Κυβέρνησιν τής Τρίπολης τής Λιβύης, – (( τήν οποίαν είχαμε μέχρι σήμερα αναγνωρίσει ακολουθώντας καί τά υπόλοιπα Μέλη τής Ε.Ε.)) -, ότι αίρομε τήν εμπιστοσύνην μας καί από τούδε διακόπτομε τήν αναγνώρισίν της. Επίσης αμέσως οφείλομε νά δημιουργήσωμε διπλωματικές σχέσεις μέ τόν Λίβυον Στρατάρχην Χαφτάρ, ο οποίος υποστηρίζεται ενεργά από τήν Αίγυπτον καί τά ΗΑΕ. Νά υποστηρίξωμε καί εμείς τόν Χαφτάρ μέ κάθε δυνατόν τρόπον ακόμη καί με όπλα.
Ο Ερντογάν παίζει τήν Ε.Ε. καί τό ΝΑΤΟ μέ πολύ έξυπνον καί πονηρόν όντως τρόπον. Γιά παράδειγμα έχει μπλοκάρει αποφάσεις τού ΝΑΤΟ μέ χρήσιν τού Veto, απαιτώντας νά υποστηριχθεί ενεργά από τό ΝΑΤΟ στήν Βόρεια Συρίαν, στόν πόλεμο εναντίον τών εχθρών τής Τουρκίας τών Κούρδων. Νά αντιγράψωμε λοιπόν καί εμείς τούς τρόπους καί τά πονηρά παιγνίδια τού Ερντογάν. Νά μπλοκάρωμε καί εμείς αποφάσεις τής ΕΕ καί τού ΝΑΤΟ, απαιτώντας νά λάβωμε τήν πλήρη καί ενεργήν υποστήριξιν αυτών τών δύο Οργανισμών έναντι τών Τουρκικών προκλήσεων καί απειλών. Νά χρησιμοποιή σωμε επιτέλους ΌΛΑ τά υπάρχοντα θεμιτά μέσα γιά τό ΕΘΝΙΚΟ συμφέρον τής Ελλάδος καί νά πάψωμε νά είμεθα τά “καλά παιδιά”…!!! Μόνον έτσι θά μάς ΣΕΒΑΣΘΟΎΝ επιτέλους καί οι δήθεν σύμμαχοί μας, τόσον τού ΝΑΤΟ όσο καί τής ΕΕ…!!!

%d bloggers like this: