ΔΙΑΦΟΡΑ

5 προσλήψεις στη Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών (8μηνες συμβάσεις με δυνατότητα ανανέωσης – ΥΕ ή ΔΕ Γενικών Καθηκόντων)

This post was originally published on this site

Το ν.π.ι.δ. Διοικούσα Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την πλήρωση πέντε (05) θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΥΕ ή ΔΕ Γενικών Καθηκόντων 5

Β. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής:
1. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
3. Να είναι α) Έλληνες πολίτες, ή β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 ή γ) υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.
4. Να μην υπάρχει κώλυμα πρόσληψης από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική συμπαράσταση ή
απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρα 8 & 9 του Ν. 3528/2007).
5. Να διαθέτουν τα προσόντα που περιγράφονται για τη θέση στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «Βασικά στοιχεία της
θέσης της Πρόσκλησης».

Γ. ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Το Ν.Π.Ι.Δ. εφαρμόζει τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (176/Α’) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις», όπως ισχύουν.

Δ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί ανάμεσα στο Ν.Π.Ι.Δ. και στο επιλεχθέν προσωπικό θα είναι οκτώ (8) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι δυο (2) φορές εάν η συνεργασία κριθεί
ικανοποιητική από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ.

Ε. ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ως τόπος απασχόλησης του προσωπικού ορίζεται το κτίριο του Ισλαμικού Τεμένους Αθηνών, στη διεύθυνση Ιερά Οδός 114, Αθήνα και η έδρα του Ν.Π.Ι.Δ. εάν αυτό απαιτείται από τις ανάγκες .

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: