ΔΙΑΦΟΡΑ

40 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πειραιά

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΝΩΝ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη σαράντα (40) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 5
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑΔΩΝ 2
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 27
ΣΥΝΟΛΟ 40

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση
2. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημοσίων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4. Βεβαίωση Ανεργίας.
5. Ο απαιτούμενος ανά ειδικότητα, τίτλος σπουδών σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα …

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Πειραιά (https://piraeus.gov.gr/proslipseis-prosopikou/). Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειστικά στο e-mail aoristou@piraeus.gov.gr, από 03-06-2020 έως και 09-06-2Ο20, με θέμα ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: