ΔΙΑΦΟΡΑ

25 προσλήψεις στο Δήμο Περιστερίου

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τον
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, στην οποία θα αναφέρεται η ειδικότητα πρέπει
να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών και των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών
(άδειες, βεβαιώσεις κλπ), για τον κωδικό θέσης 102 (πίνακας Β). Σε περίπτωση πτυχίου ή
τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, βεβαίωση ισοτιμίας αυτού από αρμόδια αρχή, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007) [σε περίπτωση
ύπαρξης κωλύματος και προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού,
εξαιρούνται από το κώλυμα επειδή έχουν εκτίσει την ποινή τους ή επειδή έχουν αρθεί τα
μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί ή επειδή έχουν απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4
παρ. 6 Ν. 2207/1994)] και ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους
επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Περιστερίου, Πλατεία
Δημοκρατίας 1 και ειδικότερα στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου από την Τετάρτη 1/7/2020 έως
και τη Δευτέρα 6/7/2020.

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: