ΔΙΑΦΟΡΑ

151 θέσεις εργασίας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

This post was originally published on this site

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως πέντε (5) μηνών, εκατόν πενήντα ενός (151) ατόμων (κατ’ άρθρο 14 παράγραφος 2 περίπτωση η και ιε του Νόμου 2190/1994 και κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 περ. κγ και κζ της ΠΥΣ 33/2006 , όπως ισχύουν)…

151 θέσεις εργασίας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: