ΔΙΑΦΟΡΑ

14 προσλήψεις στο Δήμο Αχαρνών

This post was originally published on this site

Ανακοίνωση Πρόσληψης προσωπικού Είκοσι (20) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 206 του Ν. 3584/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 24 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει της από 14/3/2020 (ΦΕΚ 64 τ.Α’/14-3-2020) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με σκοπό την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή…

14 προσλήψεις στο Δήμο Αχαρνών

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: