ΔΙΑΦΟΡΑ

12 Θέσεις στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών

This post was originally published on this site

Το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών για την κάλυψη των αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των Μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με Ιατρούς, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστημα έως ένα (1) έτος.

Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 03/06/2020 έως και 17/06/2020. Ως
ημερομηνία κατάθεσης σε περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς λογίζεται η
ημερομηνία αποστολής του φακέλου, η οποία αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου ή με
αποδεικτικό της εταιρείας ταχυμεταφοράς, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: