ΔΙΑΦΟΡΑ

11 προσλήψεις στο ΝΠΔΔ Δήμου Θεσσαλονίκης

This post was originally published on this site

Το Ν.Π.∆.∆. Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Θεσσαλονίκης σε συνέχεια της υπ’ αριθµ. 30/2020 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου τετράµηνης διάρκειας, συνολικού αριθµού έντεκα (11) ατόµων, προς κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες: 7…

11 προσλήψεις στο ΝΠΔΔ Δήμου Θεσσαλονίκης

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: