ΥΓΕΙΑ

Λοιπό Επικουρικό Προσωπικό: Όλοι οι πίνακες με τα αποτελέσματα από τις ΔΥΠΕ ΕΔΩ (upd)

This post was originally published on this site

ΌΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΔΩ ΑΝΑ ΥΠΕ. Εν αναμονή των υπολοίπων πινάκων από τις ΥΠΕ. Το ποστ θα ανανεώνεται…

1η ΥΠΕ: Βγήκαν οι πίνακες λοιπού επικουρικού προσωπικού

2η ΥΠΕ: Εκδόθηκαν οι πίνακες κατάταξης λοιπού επικουρικού προσωπικού

6η ΥΠΕ: Εκδόθηκαν τα αποτελέσματα του Λοιπού Επικουρικού προσωπικού (πίνακες)

7η ΥΠΕ Κρήτης: Βγήκαν οι πίνακες λοιπού επικουρικού προσωπικού

4Η ΥΠΕ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους Συγκεντρωτικούς Πίνακες ανά κλάδο και ειδικότητα, λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού 2020

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αριθμ πρωτ.Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/07-02-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα» (ΦΕΚ 460/τ.Β’/14-02-2020), οι ενστάσεις υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., από τις 19-03-2020 και για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών (ημερομηνία λήξης υποβολής ενστάσεων η 2η Απριλίου 2020).

3η ΥΠΕ

Πίνακες Κατάταξης Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού

Σύμφωνα με το αρ. 8 της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/07-02-2020 (Β’ 460) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα», οι ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ εντός 15 ημερών (Λήξη Ημερομηνίας Υποβολής ‘Ενστασης: 02-04-2020). Επισυνάπτεται πρότυπο ένστασης: Πρότυπο ένστασης.

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: