ΔΙΑΦΟΡΑ

Λοιπό Επικουρικό Προσωπικό: Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης, προσοντολόγιο, κριτήρια μοριοδότησης

This post was originally published on this site

Η εφαρμογή θα είναι ανοιχτή για την κατάθεση αιτήσεων από τις 24 Φεβρουαρίου 2020 12:00 έως και τις 15 Μαρτίου 2020 24:00.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Στο εγχειρίδιο αυτό περιλαμβάνονται διευκρινίσεις/οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης καθώς και οδηγός για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης υποψηφίου, για την διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η εν λόγω διαδικασία ΔΕΝ αφορά προκήρυξη θέσεων αλλά καταγραφή των προτιμήσεων των υποψήφιων, ώστε οι φορείς σύμφωνα με τις ανάγκες και τη οικονομική τους κατάσταση να αντλήσουν προσωπικό από τους ηλεκτρονικούς πίνακες υποψηφίων που θα προκύψουν.

Α) Στην εφαρμογή αυτή έχουν δικαίωμα συμμετοχής:

όσοι   και   όσες   επιθυμούν   να   συμμετάσχουν   για   1η   φορά   στη διαδικασία, εφόσον κατέχουν τα υποχρεωτικά προσόντα ανά Κατηγορία και Κλάδο όπως αυτά αναφέρονται στο Νόμο και στην ΚΥΑ

-όσοι και όσες είχαν συμμετάσχει κατά τις προηγούμενες εφαρμογές και μέχρι την έναρξη των νέων αιτήσεων  δεν έχουν τοποθετηθεί σε κάποιο φορέα.

-όσοι και όσες είχαν συμμετάσχει κατά τις προηγούμενες εφαρμογές και διεγράφησαν/ακυρώθηκαν καθώς δεν είχαν επισυνάψει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή είχαν κάνει λάθος στην αίτησή τους.

Β) Στη διαδικασία δε μπορούν να συμμετέχουν όσοι/όσες α) έχουν υπερβεί  το  65 έτος  της ηλικίας του, και β)  κατέχουν  άλλη θέση ως 14/11/2018 επικουρικό  προσωπικό  ή  υπηρετούν  ως  προσωπικό  σε  Τοπική  Ομάδα Υγείας (Τ.Ομ.Υ.)

Γ) Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Δ)   Σε   περίπτωση   μη   αποδοχής   της   τοποθέτησης,   αποκλείεται   η δυνατότητα υποβολής αίτησης εγγραφής την επόμενη φορά που θα ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή καθώς οι κωδικοί taxisnet δεν θα γίνονται αποδεκτοί από την εφαρμογή. Σε περίπτωση μη αποδοχής για δεύτερη φορά ή παραίτησης πριν από τη λήξη της σύμβασής, τότε δεν δίνεται το δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης πριν την πάροδο διετίας από την ημερομηνία παραίτησης ή 2ης μη αποδοχής.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

 Η   υποβολή   των   δικαιολογητικών  εγγραφής  θα  γίνει  αποκλειστικά  ηλεκτρονικά .  Είναι απαραίτητο   να   επισυνάψετε   ηλεκτρονικά   τα   δικαιολογητικά   που    αφορούν    τα υποχρεωτικά  προσόντα  και  τα  μοριοδοτούμενα  κριτήρια  που  έχετε   δηλώσει.  Πριν προχωρήσετε στην υποβολή αίτησης θα ήταν καλό να διαβάσετε τα αναρτημένα αρχεία στην αρχική σελίδα εισόδου στο σημείο ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  ΑΙΤΗΣΗΣ

1). ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

  1. 1. Αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας / Διαβατηρίου Ελληνικής Δημοκρατίας / Άδεια  Παραμονής  και  Πιστοποιητικό  Ελληνομάθειας  (για  τους πολίτες τρίτων χωρών)
  2. 2. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη καταδίκης (πρότυπο μπορείτε να βρείτε αναρτημένο στη αρχική σελίδα της πλατφόρμας στο σημείο ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ με τον τίτλο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_iii να το κατεβάσετε, να το συμπληρώσετε και να το υπογράψετε και έπειτα να το επισυνάψετε ηλεκτρονικά)
  3. 3. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη απασχόλησης σε ΤοΜΥ ή ως επικουρικό προσωπικό (πρότυπο μπορείτε να βρείτε αναρτημένο στη αρχική σελίδα της πλατφόρμας στο σημείο ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ με τον τίτλο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ iv να το κατεβάσετε, να το συμπληρώσετε και να το υπογράψετε και έπειτα να το επισυνάψετε ηλεκτρονικά)
  4. 4. Βεβαίωση  εκπλήρωσης  στρατιωτικών  υποχρεώσεων  ή  νόμιμης  απαλλαγής  (για τους άνδρες υποψηφίους και μόνο)

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  1. 1. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου του εσωτερικού ή του εξωτερικού για τους/τις υποψήφιους/ες των κλάδων ΠΕ/ΤΕ ή Απολυτήριο Λυκείου / Γυμνασίου / Δημοτικού ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου του εσωτερικού ή του εξωτερικού για τους/τις υποψήφιους/ες των κλάδων ΔΕ/ΥΕ . Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα όπως αναφέρονται στο αρθ.5 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης .
  2. 2. Ειδικά για την κατηγορία ΔΜ (Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών) τα πιστοποιητικά που να τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις για την συγκεκριμένη κατηγορία όπως αυτή αναλύεται στο αρχείο ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΑ φύλλο ΔΜ. Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής θα υποβάλλεται αντίγραφο.
  1. 3. Βεβαίωση / Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή/και Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ή/και  Πιστοποιητικό Γνώσης Η/Υ όπου απαιτείται και μόνο.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΛΩΘΕΝΤΑ  ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ  ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ  ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

α) Βεβαίωση Προϋπηρεσίας του ασφαλιστικού φορέα και Βεβαίωση Προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε εργοδότη (σαφέστερες οδηγίες θα βρείτε στο αρχείο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ή στο αρθ.6 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα βρείτε αναρτημένα στη αρχική σελίδα της πλατφόρμας στο σημείο ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ). Εφόσον ο/η υποψήφιος/α δε μπορεί να εξασφαλίσει Βεβαίωση προϋπηρεσίας από κάποιον ή απ’ όλους τους εργοδότες τότε συμπληρώνει το πρότυπο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ εμπειρίας όπως αυτό υπάρχει αναρτημένο στη αρχική σελίδα της πλατφόρμας στο σημείο ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ. Ο χρόνος εμπειρίας  που  δηλώνει  ο  κάθε  υποψήφιος  πρέπει να  συμφωνεί με τον χρόνο που προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που περιέχεται στην Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο δεν λαμβάνεται υπόψη και ακυρώνεται η αίτηση. Με εξαίρεση τις αιτήσεις των υποψήφιων οι οποίοι/ες κατά την υποβολή της αίτησης είναι εργαζόμενοι/ες και δεν φαίνεται το τελευταίο 3μηνο εργασίας τους στην Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα αλλά οι ίδιοι το έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση και αναγράφονται αυτοί οι μήνες στην Βεβαίωση Εργοδότη ή στην αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση εμπειρίας.

Για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ), οι μήνες εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των πραγματοποιηθεισών ημερών ασφάλισης δια του (25). Για  ασφαλισμένους σε  ασφαλιστικά  ταμεία (πλην  ΙΚΑ), π.χ. ταμείο Ο.Α.Ε.Ε., Νομικών, όταν δεν προκύπτουν σαφώς από τα σχετικά πιστοποιητικά οι μήνες εμπειρίας, μετατρέπονται οι ημέρες του συνόλου των χρονικών διαστημάτων της εμπειρίας σε μήνες διαιρώντας διά του 30 και λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει. ΠΡΟΣΟΧΗ:

 Βεβαίωση  Προϋπηρεσίας  Ασφαλιστικού  φορέα  θεωρείτε  τ ο   έγγραφο   που  δίδει  ο  εκάστο ε  ασφαλιστικός  φορέας  για  τις  προ κηρύξεις  ΑΣΕΠ.  Επίσης,  οι Βεβαιώσεις    προϋπηρεσίας    από    ιδιώτες    εργοδότες    πρέπει    να     είναι επικυρωμένες  από  δικηγόρο .

αα) Για τους νοσηλευτές/τριες ή βοηθούς νοσηλευτές/τριες οι οποίοι θα δηλώσουν ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ σε ΜΕΘ ή ΤΕΠ εκτός από τη βεβαίωση ασφαλιστικού   φορέα   πρέπει   να   επισυνάψουν    απαραίτητα    Βεβαίωση Προϋπηρεσίας του εργοδότη και μόνο, επικυρωμένη από  δικηγόρο όταν προέρχεται   από   τον   ιδιωτικό   τομέα   (δεν   θα   γίνονται   αποδεκτές   οι υπεύθυνες δηλώσεις εμπειρίας που αναφέρονται στο α))  στην οποία θα αναφέρεται  ρητά  πλην  του  τομέα  απασχόλησης  και  το  ακριβές  χρονικό διάστημα  κατά  το  οποίο  ασκήθηκε  ο/η  νοσηλευτής/τρια  (π.χ.  Ο  ……… εργάστηκε ως ΠΕ Νοσηλευτής στο  νοσοκομείο μας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας από 1- 1-2016 έως και 31-12-2017).

Επισημαίνουμε ότι το ανώτατο όριο προϋπηρεσίας είναι οι εξήντα (60) μήνες. Διευκρινίζουμε ότι η Ειδική προϋπηρεσία/εμπειρία σε ΜΕΘ και ΤΕΠ που αφορά μόνο τους/τις  υποψήφιους/ες  των  κλάδων  Νοσηλευτικής  (με  όριο  24  μηνών), συμπεριλαμβάνεται στο ανώτατο όριο των εξήντα (60) μηνών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΕΔΩ (PDF)

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΚΥΑ ΕΔΩ (PDF)

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΕΔΩ (EXCEL)

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΔΩ (EXCEL)

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ (1Η ΥΠΕ  – 7Η ΥΠΕ) (EXCEL)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3 (DOCX)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 4 (DOCX)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (DOCX)

https://ergasiakanea.eu/category/theseis-ergasias/dimosios-tomeas/feed/%d bloggers like this: