ΔΙΑΦΟΡΑ

Δήμος Θεσσαλονίκης: Ανάρτηση αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 11/2020 (197 προσλήψεις)

This post was originally published on this site

Αναρτήθηκαν οι πίνακες αποτελεσμάτων κατάταξης-επιλογής προσωπικού για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ενενήντα επτά (197) ατόμων (εκατόν εβδομήντα τεσσάρων -174- πλήρους απασχόλησης και είκοσι τριών -23- μερικής απασχόλησης), της υπ’ αρ. 233490/20-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΝΧΥΩΡ5-ΛΚΖ) Ανακοίνωσης ΣΟΧ 11/2020, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο…

Δήμος Θεσσαλονίκης: Ανάρτηση αποτελεσμάτων της υπ’ αρ. ΣΟΧ 11/2020 (197 προσλήψεις)

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: