ΔΙΑΦΟΡΑ

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Νοσοκομείο ο Άγιος Σάββας

This post was originally published on this site

Ανακοίνωση ΑΣΕΠ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες εστίασης και σίτισης, του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» που εδρεύει στην Αθήνα.

Oι συμβάσεις που θα υπογραψουν οι νεοπροσλαμβανόμενοι θα είναι για 12 μήνες

Οι ειδικότητες που θα προσληφθούν είναι οι εξής:

2 ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ- ΜΑΓΕΙΡΩΝ
16 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ
1 ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (estiasi2020@agsavvashosp.gr) ή και κατ΄ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης 02-12-2019‘’για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας ή εστίασης ή σίτισης ή φύλαξης (άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017)’’ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Η προκήρυξη ΕΔΩ
Όλες οι θέσεις στο Δημόσιο εδώ

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: